MENU
Menu

Audax Renovables aprova un marc normatiu per finançar projectes a favor del medi ambient mitjançant la possible emissió de Bons Verds

La companyia aprova el seu marc normatiu de referència per a finançament verd per a les properes emissions de bons, obtenint el major nivell de garantia per part d'un expert independent.

El consell d'administració d'Audax Renovables (ADX.MC), el grup energètic que integra els negocis de comercialització i de generació d'electricitat 100% renovable, ha aprovat el Marc Normatiu de Referència per a Finançament Verd. Una aposta pel creixement sostenible en matèria mediambiental i de desenvolupament que inclou les polítiques i les pràctiques de sostenibilitat del Grup Audax Renovables.

Audax Renovables ha fet una anàlisi de la capacitat d'integració dels factors ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) dins de la seva estratègia a través de l'expert independent Vigeo Eiris. Aquesta anàlisi s'ha realitzat amb l'objectiu d'optimitzar el cost del deute, diversificar les fonts de finançament i alinear l'estratègia financera amb la missió i els valors de sostenibilitat. En opinió de l'expert Vigeo Eiris, el Marc Normatiu de Referència per a Finançament Verd d'Audax Renovables compleix els requeriments establerts per l'Associació Internacional de Mercats de Capitals (ICMA), per la qual cosa ha obtingut el nivell més alt de garantia. 

El referit Marc Normatiu s'inspira en els principis dels Bons Verds establerts per la ICMA, i les seves màximes són les següents:

• L'ús dels fons serà per a projectes verds amb beneficis clars de sostenibilitat. En concret, cal destinar-se al finançament de projectes que contribueixin a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions Unides
• L'emissor d'un bo verd ha de comunicar als inversors els objectius de sostenibilitat ambiental de manera transparent i permetre l'avaluació, la selecció i la revisió externa dels projectes.
• La gestió dels fons estarà controlada pel mateix emissor i permetrà la revisió complementària per part d'un revisor extern independent.
• L'emissor de bons verds actualitzarà periòdicament la informació sobre l'ús dels fons i beneficis de sostenibilitat obtinguts.

Amb l'alineament dels principis dels Bons Verds establerts per l'ICMA, el Grup Audax Renovables es fixa l'objectiu que els fons obtinguts a través de la futura emissió de bons verds es destinin a inversions en projectes que compleixin criteris mediambientals i de desenvolupament sostenible. Aquests projectes seran validats tant per Audax Renovables com per una entitat qualificadora independent.

Aquests projectes s'emmarcaran en l'àmbit de les energies renovables, ajudant a generar impactes positius a la societat i als mercats en què el grup opera. D'aquesta manera es contribuirà directament a la consecució de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7 (ODS 7 - energia assequible i no contaminant) i de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13 (ODS 13 - acció pel clima) impulsat per les Nacions Unides a la seva Agenda 2030 .

Aquest compromís adquirit pel Grup permetrà que les seves futures emissions de bons portin la qualificació de “verd”, exigència que molts inversors internacionals actualment ja requereixen. L'alineament dels principis dels Bons Verds establerts per l'ICMA sol ser un indicador de referència per a molts inversors internacionals, que discriminen entre aquells emissors que compleixen els principis i requeriments ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) i els que no .

A més, en cas de refinançament, cal informar els inversors de la seva part estimada abans de cada emissió. En tot cas, el període retroactiu de refinançament mai no superarà els 36 mesos abans de la data d'emissió de cada finançament verd o bo verd.

Per obtenir aquesta qualificació, Audax Renovables ha comptat amb Vigeo Eiris com a expert independent en ser un dels principals proveïdors internacionals independent de valoració, investigació i opinió dels aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) per a inversors i organitzacions públiques i privades. Vigeo Eiris ha expressat una garantia sobre la contribució al desenvolupament sostenible dels futurs instruments de finançament d'Audax Renovables emetent una Second Party Opinion (SPO) obtenint el major nivell de garantia. Vigeo Eiris emet la seva opinió sobre l'emissor i pel que fa als seus compromisos mediambientals i de desenvolupament sostenible, així com a la seva activitat ordinària i pel que fa a la gestió dels projectes escollits.
 

phone-handsetcrosschevron-down