Política de privacitat

Conforme al que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de dades de caràcter personal d'aquest lloc web és:

AUDAX RENOVABLES, S.A.
Calle de la Electrónica, nº 19, planta 7, puerta C, 08915 Badalona (Barcelona)
A-62338827
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 33.107, foli 61, fulla núm. B-222.861
Tel: 900 82 80 06 E-mail: info@audaxrenovables.es
Identificació del DPO: dpo@audaxrenewables.com 

 

Per a accedir al lloc web de AUDAX RENOVABLES, S.A. www.audaxrenovables.es no és necessari aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per a realitzar sol·licituds d'informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l'usuari, interessat o client aporti dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en els quals figuri un asterisc () són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser informats la conseqüència és la impossibilitat d'enviar la sol·licitud d'informació.
 

1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents canals i formularis propietat de AUDAX RENOVABLES, S. a. posats a la disposició dels usuaris, responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d'informació dels productes i serveis oferts per AUDAX RENOVABLES, S. a., atendre les sol·licituds de col·laboració i d'informació remeses per agents comercials, gestionar sol·licituds d'ocupació i analitzar el perfil professional a l'efecte de la seva possible inclusió en processos de selecció de personal; i,  en cas de ser client, poder gestionar el seu contracte mitjançant les eines posades a la seva disposició.

 

2. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT

AUDAX RENOVABLES, S. a. està legitimat per al tractament de dades personals:

(i) En cas de ser Vostè client o agent comercial: el tractament de les seves dades és necessari per a l'execució del contracte,  tal com disposa l'article 6.1.b).

(ii) En cas d'haver-se comunicat Vostè amb AUDAX per a sol·licitar informació dels nostres productes i serveis, quan faci ús del panell del client per a gestionar el seu contracte, quan faci ús del panell de l'agent comercial, quan faci ús del panell “Envia el teu CV” i quan navegui per la nostra web (cookies): pel consentiment atorgat per l'interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del RGPD:

(iii) En cas que (1) sigui necessari comprovar la situació creditícia dels clients potencials, (2) en cas de videovigilància dels edificis i (3) en cas que contactem amb Vostè com a client o agent per a millorar la nostra oferta de productes i serveis o fer seguiment sobre un producte o servei sobre el qual ens va mostrar un interès: el tractament és necessari per a la satisfacció d'un interès legítim, segons l'article 6.1.f) del RGPD, consistent -respectivament- en (1) conèixer el risc econòmic de les operacions que emprenem, (2) per a protegir la seguretat dels béns i les persones, i (3) per a adequar les nostres comunicacions comercials als seus interessos reals.
 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini que duri la relació contractual, i una vegada finalitzada, durant el temps necessari per a complir les obligacions legals derivades d'aquest. A continuació detallem les situacions més habituals:

  • Dades dels clients i agents comercials: en general, durant 5 anys des de la finalització del contracte.
  • Dades dels sol·licitants d'ocupació: un any des de la recepció del CV.


4. EXACTITUD DE LES DADES

Les dades que consten en els nostres fitxers es tractaran de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l'Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l'àrea o departament corresponent de AUDAX RENOVABLES, S.A.

 

5. CESSIONS DE DADES PERSONALS

No està previst realitzar cessions de dades a tercers de les dades de contactes ni dels sol·licitants d'ocupació.
Respecte a les dades de clients i agents comercials, els cessionaris podran ser cedits a empreses distribuïdores d'energia i gas, Administracions Públiques amb competència en la matèria, i entitats financeres.  

6. DRETS DELS USUARIS

El titular de les dades personals podrà exercir els següents drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia de la seva D.N.I, remesa a l'adreça: AUDAX RENOVABLES, S. a. a la C/De l'Electrònica núm. 19, 2a Planta, Porta C de 08915 Badalona (Barcelona), o bé, a través de correu electrònic, a la bústia: privacy@audaxrenovables.com

 

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat: l'exercici d'aquest dret té com a objecte consultar les dades personals incloses en la base de dades de AUDAX

• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió: l'exercici d'aquest dret té com a objecte sol·licitar la modificació d'algun dades, o per a sol·licitar el seu esborrat o bloqueig.  

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: l'exercici d'aquest dret té com a objecte restringir el tractament, si es compleixen les condicions de l'article 18 RGPD.

• Dret a oposar-se al tractament: l'exercici d'aquest dret té com a objecte manifestar la seva desaprovació a determinats tractaments, segons el que es disposa en l'article 21 RGPD.

• Dret a la portabilitat de les dades: l'exercici d'aquest dret té com a objecte rebre les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

L'interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. 

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


7. MESURES DE SEGURETAT

AUDAX RENOVABLES, S. a. adoptarà en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

AUDAX RENOVABLES, S. A. es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà publicada en la pàgina web, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a privacy@audaxrenovables.com

 

AUDAX RENOVABLES, S.A. 2021