POLÍTICA DE PRIVACITAT I ÚS DE WHATSAPP

Política de privacitat i ús de WhatsApp
“En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i altra normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades, AUDAX RENOVABLES S.A. (d'ara endavant, AUDAX) informa l'usuari que mitjançant l'acceptació de les presents Condicions, el Client (usuari) accepta el WhatsApp com a canal de comunicació per a tots els serveis vinculats al mateix titular i declara sota la seva responsabilitat que és el titular del subministrament per al qual sol·licita informació i gestions a través de WhatsApp. En cas de no ser el titular del subministrament, previ a la resolució de qualsevol consulta o a l'inici de les gestions pertinents, l'usuari haurà de remetre la corresponent autorització segons model normalitzat de AUDAX que serà facilitat sota petició, juntament amb una còpia del seu DNI i del DNI del titular del subministrament. Així mateix, el Client (usuari), declara expressament i sota la seva responsabilitat que les dades personals informades són correctes i veraces. La comunicació per mitjà de WhatsApp amb AUDAX únicament es realitzarà per escrit, no admetent-se la realització de crides a través d'aquesta aplicació, ni al número de telèfon de AUDAX disposat per al seu ús.

AUDAX està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis de WhatsApp. Mitjançant la present Política de Privacitat informa els usuaris dels telèfons facilitats per a interactuar a través de l'aplicació, WhatsApp, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en l'aplicació, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

AUDAX es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de AUDAX. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut. Així mateix, es recorda a l'usuari que WhatsApp és un mitjà de comunicació que requereix, per a la seva utilització, l'acceptació de les Condicions d'ús, termes i condicions de privacitat. En el moment en què l'usuari descarrega l'aplicació en els seus dispositius mòbils, accepta els termes, condicions i política de privacitat de WhatsApp https://www.whatsapp.com/legal/. D'aquestes condicions es desprèn que WhatsApp disposa de tot moment del control de l'ús que es realitzi a través de l'aplicació.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L'informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal és:
Audax Renovables, S.A.
Calle de la Electrónica, nº 19, planta 7, puerta C, 08915 Badalona (Barcelona)
A-62338827
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 33107, foli 61, fulla B-222861
Tel: + 34 93 240 53 06 E-mail: info@audaxrenovables.es
Identificació del DPO: dpo@audaxrenewables.com

USOS I FINALITATS
La finalitat de realitzar comunicacions a través de WhatsApp no és una altra que agilitzar la
gestió dels serveis contractats i per a això se sol·licita el seu consentiment exprés.
Tenint, per tant, aquest canal de comunicació un caràcter complementari, AUDAX el podrà cancel·lar en qualsevol moment, de manera general respecte a tots els seus clients o de manera individual per a un client si aquest client hagués fet un ús inadequat d'aquest.
En tot cas, s'entendrà ús inadequat del canal de comunicació, qualsevol ús que no tingui per objecte la tramitació o resolució de peticions o incidències de serveis de AUDAX. També es considerarà inadequat l'enviament massiu de missatges.
El Client no estarà en cap cas obligat a utilitzar aquest canal de comunicació en les seves relacions amb AUDAX, podent, si ho considera oportú, bloquejar les seves comunicacions per aquesta via amb AUDAX. El Client sempre tindrà a la seva disposició per a resoldre tots els seus dubtes, incidències o reclamacions el Servei d'Atenció al Client telefònic a través del 900 82 80 06.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades personals recaptades a través de l'aplicació de WhatsApp no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament l'usuari.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
Amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractaran de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l'usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l'àrea o departament corresponent de AUDAX (Atenció al client).

SEGURETAT DE LES DADES
AUDAX ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives
legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades
emmagatzemades, evitant així, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS
En tot cas podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i, en el seu cas, oposició al seu tractament:

a) bé mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI, remesa a la següent adreça postal: C/ Electrònica 19, 08915 – Badalona (Barcelona). 
b) bé enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: info@audaxrenovables.com

AUDAX es reserva el dret a modificar la política de privacitat i l'avís legal. L'ús
continuat de la pàgina web i dels serveis en ella oferts a partir del moment en què s'hagi introduït algun canvi comporta l'acceptació de les modificacions per part de l'usuari.”