MENU
Menu

Política de privadesa i ús de WhatsApp

Política de privadesa i ús de WhatsApp
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades, AUDAX RENOVABLES SA (d'ara endavant, AUDAX) informa a l'usuari que mitjançant la acceptació de les presents Condicions, el Client (usuari) accepta el WhatsApp com a canal de comunicació per a tots els serveis vinculats al mateix titular i declara sota la seva responsabilitat que és el titular del subministrament per al qual sol·licita informació i gestions a través de WhatsApp. En cas de no ser el titular del subministrament, previ a la resolució de qualsevol consulta oa l'inici de les gestions pertinents, l'usuari haurà de remetre la corresponent autorització segons model normalitzat d'AUDAX que serà facilitat a petició, juntament amb una còpia del DNI i del DNI del titular del subministrament. Així mateix, el Client (usuari) declara expressament i sota la seva responsabilitat que les dades personals informades són correctes i veraces. La comunicació per mitjà de WhatsApp amb AUDAX únicament es realitzarà per escrit, i no s'admetrà la realització de trucades a través d'aquesta aplicació, ni al número de telèfon d'AUDAX disposat per al seu ús.

AUDAX està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis de WhatsApp. Mitjançant aquesta Política de Privadesa informa els usuaris dels telèfons facilitats per interactuar a través de l'aplicació, WhatsApp, del tractament i usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen a l'aplicació, a fi que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

AUDAX es reserva la facultat de modificar aquesta Política per adaptar-la a les novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos d'AUDAX. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut. Així mateix, es recorda a l'usuari que WhatsApp és un mitjà de comunicació que requereix, per utilitzar-lo, l'acceptació de les Condicions d'ús, termes i condicions de privadesa. En el moment en què l'usuari descarrega l'aplicació als dispositius mòbils, accepta els termes, condicions i política de privadesa de WhatsApp https://www.whatsapp.com/legal/. Daquestes condicions es desprèn que WhatsApp
disposa de tot moment del control de lús que es realitzi a través de laplicació.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Us informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal és:
Audax Renovables, SA
Carrer de l'Electrònica, núm. 19, planta 7, porta C, 08915 Badalona (Barcelona)
A-62338827
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 33107, foli 61, full B-222861
Tel: + 34 93 240 53 06 E-mail: info@audaxrenovables.com
Identificació del DPO: dpo@audaxrenewables.com

USOS I FINALITATS
La finalitat de realitzar comunicacions a través de WhatsApp no és altra que agilitzar la
gestió dels serveis contractats i per a això se sol·licita el seu consentiment exprés.
Tenint, per tant, aquest canal de comunicació un caràcter complementari, AUDAX el podrà cancel·lar en qualsevol moment, de manera general respecte a tots els seus clients o de manera individual per a un client si aquest client n'hagués fet un ús inadequat.
En tot cas, s'entendrà un ús inadequat del canal de comunicació, qualsevol ús que no tingui per objecte la tramitació o la resolució de peticions o incidències de serveis d'AUDAX. També es considera inadequat l'enviament massiu de missatges.
El Client no estarà en cap cas obligat a utilitzar aquest canal de comunicació en les seves relacions amb AUDAX, podent, si ho considera oportú, bloquejar les comunicacions per aquesta via amb AUDAX. El Client sempre tindrà a la vostra disposició per resoldre tots els vostres dubtes, incidències o reclamacions el Servei d'Atenció al Client telefònic a través del 900 82 80 06.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades personals demanades a través de l'aplicació de WhatsApp no seran cedides o comunicades a tercers, llevat dels supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament l'usuari.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
Per tal que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractaran de mantenir actualitzades. De manera que, a aquest efecte, l'usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l'àrea o departament corresponent d'AUDAX (Atenció al client).

SEGURETAT DE LES DADES
AUDAX ha adoptat en el vostre sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives
legalment requerides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades
emmagatzemats, evitant així, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS
En tot cas, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació,
portabilitat i, si escau, oposició al seu tractament:

a) bé mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del teu DNI, tramesa a l'adreça postal següent: C/ Electrònica 19, 08915 – Badalona (Barcelona).
b) bé enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: info@audaxrenovables.com

AUDAX es reserva el dret de modificar la política de privadesa i l'avís legal. L'ús
continuat de la pàgina web i dels serveis oferts a partir del moment en què s'hagi introduït algun canvi comporta l'acceptació de les modificacions per part de l'usuari.”

phone-handsetcrosschevron-down