MENU
Menu

Entendre la factura de gas natural

Aquí es detalla la teva comercialitzadora denergia, en aquest cas som nosaltres: Audax Renovables. Som una companyia que generem energia 100% dorigen renovable i comercialitzem electricitat, eficiència i gas natural.
 • CUPS: les sigles CUPS corresponen al Codi Universal del Punt de Subministrament. És un identificador únic dun punt de subministrament denergia que consta de 22 caràcters.
 • FACTURA NOMBRE: és un codi compost per 9 dígits que l'empresa atorga a cada factura per identificar-la o trobar-la ràpidament.
 • PERÍODE DE FACTURACIÓ: fa referència al període durant el qual s'ha consumit el subministrament objecte d'aquesta factura.
 • DATA FACTURA: és la data en què s'emet la factura, per la qual cosa sempre és posterior al període de facturació.
 • ALBARAN Nº: és un codi compost per 9 dígits que permet al client consultar la seva corba de càrrega a través de la nostra web www.audaxrenovables.com.
 • TARIFA: mostra la referència interna per reconèixer la tarifa i els preus que cal aplicar. Pots consultar les teves condicions/costos al contracte.
 • TARIFA D'ACCÉS: les tarifes d'accés a la xarxa de gas natural es classifiquen segons el consum anual que efectua cada client.
  • La tarifa 3.1 s'estableix per a usuaris amb un consum inferior a 5.000 kW/h cada any.
  • La tarifa 3.2 és per a usuaris amb un consum entre 5.000-50.000 kW/h l'any.
  • La tarifa 3.3 s'estableix per a usuaris amb un consum de 50.000 a 100.000 kW/h cada any.
  • La tarifa 3.4 és aplicada quan es consumeixen més de 100.000 kW/h l'any.
 • PRESSIÓ
 • REF. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT: és el número de contracte amb l'empresa distribuïdora.
 • DATA FINAL DE CONTRACTE: és la data en què finalitza el contracte vigent.
 • MODEL CONT./NÚM. SÈRIE.

 

En aquest apartat figura el nom i els cognoms del titular del contracte juntament amb l'adreça completa del lloc per al qual es contracta l'energia.
 • RAÓ SOCIAL: nom de l'empresa per a la qual es contracta el subministrament o nom i cognoms de la persona que contracta el subministrament.
 • DOMICILI SOCIAL: nom del carrer on s'ubica el client que contracta el subministrament.
 • ADREÇA DEL SUBMINISTRAMENT: direcció de l'habitatge o local per al qual es contracta el subministrament.
 • LOCALITAT: lloc on es troba l'habitatge o local de qui contracta el subministrament, juntament amb el codi postal i el nom de la província a què pertany aquest lloc.
 • COMPONENTS REGULATS: són despeses afegides a la tarifa, en aquest cas de gas, encara que també es paguen a la tarifa de llum, l'import de la qual és establert pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme de forma aliena a les empreses.
 • CIF/NIF TITULAR: codi o número d'identificació fiscal de l'empresa (CIF/NIF) o document nacional d'identitat (DNI) de la persona que contracta el subministrament.
 • TERME FIX: representa el cost pel dret de l'usuari a la disponibilitat d'una quantitat determinada de gas i s'estableix segons la tarifa contractada. Aquest terme és fix i no depèn del consum de gas realitzat, per la qual cosa constitueix el cost mínim de la instal·lació quan no hi ha consum (exceptuant lloguers o impostos).
 • TERME VARIABLE: és el consum de gas realitzat durant el període de facturació, mesurat en kW/h (kilowatts hora). El consum real ha estat mesurat per part de la companyia subministradora en m3 (metres cúbics) de gas, obtenint la conversió entre metres cúbics i kW/h segons el factor indicat a la pròpia factura.
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE HIDROCARBURS: és un impost d'hidrocarburs que s'aplica sobre el gas natural. Va ser aprovat per la Llei 15/2012 del 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, a partir de l'1 de gener del 2013.
 • CANON_IRC GAS: aquest terme apareix en alguns contractes i fa referència a la repercussió dels costos d'instal·lació als propietaris d'una comunitat de propietaris.
 • LLOGUER D'EQUIP: el comptador pot ser de lloguer o propietat. Generalment està en règim de lloguer, per això el client paga mensualment l'import que correspongui.
 • CAIXA/BANC: la teva entitat bancària on tens domiciliada la factura.
 • IMPORT: la quantitat exacta que heu d'abonar i que apareix indicada a l'apartat “Total factura”.
 • DATA CÀRREC: és la data en què es farà el càrrec de la factura.

Les lectures fan possible conèixer la quantitat de gas natural consumit.

El consum es calcula amb la diferència dels m3 de gas entre les dues lectures (actual i anterior) i el resultat es converteix en una altra mesura denergia: el kW/h. Aquesta transformació rep el nom de coeficient de conversió. El consum en kW/h resultant d'aquesta conversió és el número que apareix citat a “Detalls de facturació” com a “Terme variable”.

En aquest apartat Audax Renovables mostra el consum de m3 dels darrers 14 mesos.

En compliment de la legislació vigent i, per a la resolució alternativa de litigis, Audax Renovables consta adherida al sistema arbitral de consum. Pots consultar més informació al següent enllaç.

 • REFERÈNCIA CONTRACTE D'ACCÉS: si ja sou client d'Audax Renovables i teniu algun tipus de problema amb el vostre subministrament o avaria heu de contactar amb la vostra Distribuïdora proporcionant la vostra “referència contracte d'accés” que fa al·lusió al número de contracte del subministrament.
 • TELÈFON AVARIES: en cas d'avaria tècnica relacionada amb el subministrament. Per exemple: talls, baixades de tensió, problemes amb el comptador, entre d'altres. Pots contactar amb el telèfon gratuït de la teva distribuïdora, responsable de garantir la qualitat del subministrament.
 • EMPRESA DISTRIBUÏDORA: és la xarxa que porta l'energia des dels centres de producció fins al consumidor final.
 • INFORMAR LECTURES: mitjançant aquest telèfon pots informar de les lectures del teu comptador, en cas que aquest no estigui accessible per a la lectura. Les distribuïdores són les encarregades de la qualitat del subministrament i de fer les lectures dels comptadors.

A Audax Renovables disposem d'un departament d'atenció al client propi i intern que us atendrà de dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h ininterrompudament mitjançant aquestes vies:

Segueix-nos a les nostres xarxes socials:

- Tik Tok
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
 

Truca'ns, escriu-nos 
o envia'ns un missatge

Contacta'ns
phone-handsetcrosschevron-down