MENU
Menu

Entendre la factura de la llum

Aquí es detalla la teva comercialitzadora denergia, en aquest cas som nosaltres: Audax Renovables. Som una companyia que genera energia 100% dorigen renovable i comercialitzem electricitat, eficiència i gas natural.
 • CUPS: el CUPS és com la "matrícula" del teu subministrament. Aquestes sigles signifiquen Codi Universal del Punt de Subministrament i és un identificador únic que consta de 22 caràcters.  
 • FACTURA NOMBRE: és un codi compost per 9 dígits que l'empresa atorga a cada factura per identificar-la o trobar-la ràpidament.
 • PERÍODE DE FACTURACIÓ: fa referència al període durant el qual s'ha consumit el subministrament objecte d'aquesta factura.
 • DATA FACTURA: és la data en què s'emet la factura, per la qual cosa sempre és posterior al període de facturació.
 • ALBARAN NÚM.: és un codi compost per 9 dígits.
 • COMPTADOR: és un codi compost per 9 dígits que la distribuïdora atorga a cada comptador amb la finalitat didentificar-lo ràpidament.
 • IMPORT TARIFA ACCÉS: la Tarifa d'Accés comporta l'import que la comercialitzadora, en aquest cas Audax Renovables, paga a la Distribuïdora pel transport del subministrament i altres despeses. També es coneix com ATR (Accés de Tercers a la Xarxa).
 • TARIFA: mostra la referència interna per reconèixer la tarifa i els preus que cal aplicar. Pots consultar les teves condicions/costos al contracte.
 • DATA FINAL DE CONTRACTE: és la data en què finalitza el contracte vigent.
 • POTÈNCIA: per saber quina potència tens contractada has de mirar al contracte o bé a la factura d'electricitat, on trobaràs un apartat indicant la potència contractada.
 • REF. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT: és el número de contracte amb l'empresa Distribuïdora corresponent al vostre subministrament.
 • TARIFA D'ACCÉS: la tarifa d'accés és determinada per la potència contractada. 


  Si sou un pis, una casa o un local comercial és probable que la vostra tarifa sigui la 2.0TD. La Tarifa 2.0TD té tres períodes de consum i dos períodes de potència contractada.    

  Si ets una empresa petita o mitjana és probable que la teva tarifa sigui una 3.0TD. Aquesta tarifa es divideix en 6 períodes, amb 6 preus de potència i 6 denergia diferents.

  Si ets una gran empresa és probable que la teva tarifa sigui una 6.1TD. Aquesta tarifa es divideix en 6 períodes, amb 6 preus de potència i 6 denergia diferents.  

  Si ets una indústria amb grans necessitats energètiques, és probable que la teva tarifa sigui una 6.2TD o una 6.3TD o una 6.4TD. Aquestes tarifes es divideixen en 6 períodes, amb 6 preus de potència i 6 denergia diferents. 

 • IMPORT TARIFA D'ACCÉS POTÈNCIA: és l'import que cobra la distribuïdora per l'ús de les xarxes de transport i de distribució associat al terme de potència.
 • IMPORT TARIFA D'ACCÉS ENERGIA: és l'import que cobra la distribuïdora per l'ús de les xarxes de transport i de distribució associat al terme d'energia.
 •  
En aquest apartat figura el nom i els cognoms del titular del contracte juntament amb l'adreça completa del lloc per al qual es contracta l'energia.
 • RAÓ SOCIAL: nom de l'empresa per a la qual es contracta el subministrament o nom i cognoms de la persona que contracta el subministrament.
 • DOMICILI SOCIAL: nom del carrer on s'ubica el client que contracta el subministrament.
 • ADREÇA DEL SUBMINISTRAMENT: direcció de l'habitatge o local per al qual es contracta el subministrament.
 • LOCALITAT: lloc on es troba l'habitatge o local de qui contracta el subministrament, juntament amb el codi postal i el nom de la província a què pertany aquest lloc.
 • COMPONENTS REGULATS: són despeses afegides a la tarifa, en aquest cas elèctrica, encara que també es paguen a la tarifa del gas. Aquest import és establert pel Govern de forma aliena a les empreses, però totes han d'aplicar-lo per igual a les seves tarifes. Aquests components, el preu dels quals regula el Govern són: la tarifa d'accés, el lloguer d'equips (com el comptador) i els impostos que es paguen a la factura elèctrica, l'impost sobre l'electricitat (IE) i l'IVA. El Govern publica la quantitat a què ascendeixen aquests Components Regulats al BOE. 
 • CIF/NIF TITULAR: codi o número d'identificació fiscal de l'empresa (CIF/NIF) o document nacional d'identitat (DNI) de la persona que contracta el subministrament.
 • En el detall de facturació es mostra el terme de potència, el terme d'energia, l'impost sobre l'electricitat i el lloguer d'equips.

  Sobre la base imposable, composta per la suma d'aquests detalls, s'hi aplica l'IVA.

  • EL TERME DE POTÈNCIA és el preu a pagar per la potència que tens contractada amb la companyia de subministrament elèctric i no pel consum. La potència contractada es cobra hi hagi consum o no, ja que es paga per la disposició denergia per al consumidor. També se'n diu Terme fix o Terme de facturació de potència.
  • EL TERME D'ENERGIA és el que es paga per l'energia consumida. Es troba multiplicant el preu en euros per quilowatt-hora (€/kWh) per l'energia que s'ha consumit en un període concret (dada que figura al comptador). També es coneix com a Terme variable, Terme de facturació d'energia o Terme de consum.
  • L´IMPOST SOBRE L´ELECTRICITAT I LLOGUER D´EQUIPS és un dels impostos especials establert sobre consums específics i fixat per l´Estat, en aquest cas, sobre el consum elèctric. Per tant, la forma de calcular la quantia a pagar ve definida per una norma tributària, aplicant-se el 4,864% de la base imposable incrementat en un 5,113% per l'efecte del desaparegut recàrrec destinat a la mineria del carbó (a la factura 1,05113). Aquest impost sobre lelectricitat forma part dels Components regulats que estipula el Ministeri dIndústria, Energia i Turisme. L'equip de mesura pot ser de lloguer o propietat. Generalment està en règim de lloguer, per això el client paga mensualment l'import que correspongui. El lloguer de l'equip de mesura és un dels components regulats per als quals el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme fixa un preu que totes les companyies elèctriques han de cobrar als clients. Aquesta quantia ha de ser pagada a cada factura mensual. El Ministeri pot modificar el cost dels Components Regulats cada trimestre i apareix publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. L'import pel lloguer del comptador és una quantitat que se suma també al subtotal de la factura, i que, juntament amb això anterior, el client ha d'abonar periòdicament a l'empresa subministradora que li facilita aquest equip.
 • CAIXA/BANC: la teva entitat bancària on tens domiciliat el pagament de la factura.
 • IMPORT: la quantitat exacta que heu d'abonar i que apareix indicada a l'apartat “Total factura”.
 • DATA CÀRREC: És la data en què es farà el càrrec de la factura.

Les Lectures fan possible conèixer la quantitat d'electricitat mesurada i reflectida al comptador o equip de mesura, i és d'acord amb aquesta dada com es fa la facturació.

La taula de "Lectures" aporta també altres dades:

 • LECTURAL ACTUAL: es realitza a la data en què finalitza el període de consum d'aquesta factura.
 • LECTURA ANTERIOR: és la lectura realitzada a la fi del període de facturació passat, per la qual cosa a partir de llavors comença a comptabilitzar el consum actual.
 • CONSUM: el consum corresponent al període de facturació actual el sabem restant a la dada de la “Lectura actual” la dada de la “Lectura anterior”.

El tipus d'energia facturada a tots els clients és energia activa, encara que depenent del consum i del tipus de comptador també es pot facturar energia reactiva i/o registres de potència màxima.

En aquest apartat Audax Renovables mostra el consum d'energia dels darrers 14 mesos.

● IMPOSTOS APLICATS: l'anomenat impost sobre l'electricitat (IE) i l'IVA conformen la quantia d'aquests impostos.
● COST DE PRODUCCIÓ D'ELECTRICITAT I MARGE DE COMERCIALITZACIÓ: aquest import cobreix els costos de producció de l'electricitat que tenen les centrals elèctriques i per altra banda el benefici que queda a l'empresa comercialitzadora.

 • COSTOS REGULATS
 • INCENTIUS A LES ENERGIES RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS
 • COST DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT
 • ALTRES COSTOS REGULATS (inclosa l'anualitat del dèficit). Als imports indicats al diagrama cal afegir, si escau, el lloguer d'equips.

En compliment de la legislació vigent i, per a la resolució alternativa de litigis, Audax Renovables consta adherida al sistema arbitral de consum. Pots consultar més informació al següent enllaç.

 • REFERÈNCIA CONTRACTE D'ACCÉS: si ja ets client d'Audax Energia i tens algun tipus de problema amb el teu subministrament o avaria has de contactar amb la teva Distribuïdora proporcionant la teva “referència contracte d'accés” que fa al·lusió al número de contracte del subministrament.
 • TELÈFON AVARIES: en cas d'avaria tècnica relacionada amb el subministrament. Per exemple: talls, baixades de tensió, problemes amb el comptador, entre d'altres. Pots contactar amb el telèfon gratuït de la teva Distribuïdora, responsable de garantir la qualitat del subministrament.
 • EMPRESA DISTRIBUÏDORA: és la responsable de la xarxa que porta l'energia des dels centres de producció fins al consumidor final.

A Audax Renovables disposem d'un departament d'atenció al client propi i intern que us atendrà de dilluns a divendres de 8:00h a 19:00h ininterrompudament mitjançant aquestes vies:

Segueix-nos a les nostres xarxes socials:

-Tik Tok
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
 

Audax Renovables us facilita informació sobre el sistema elèctric. A continuació apareixen gràfics amb informació sobre l'origen de l'electricitat. L'energia elèctrica que se subministra és la mateixa que la que abasteix els teus veïns i altres consumidors. Fa referència a la unificació i la nacionalització per part del govern de la xarxa de transport d'energia elèctrica, que garanteix el mateix servei i la mateixa qualitat de l'energia independentment de l'empresa amb què contractis l'electricitat.

L'objectiu d'aquesta secció és que puguis comparar de forma visual els percentatges usats de cada font energètica per a la barreja de producció del sistema elèctric espanyol, i alhora la diferència d'aquests percentatges per a la composició de la barreja de l'energia de Audax.

 • El gràfic titulat “Origen de l'electricitat de la vostra comercialitzadora” mostra els percentatges de cada tipus d'energia que componen la mescla, en aquest cas de l'energia de l'empresa Audax Renovables.
 • A l'apartat "Impacte ambiental de la seva comercialitzadora" es visualitzen dos gràfics: el primer mostra les Emissions de CO2, mentre que el segon assenyala els residus radioactius d'Alta Activitat. En tots dos casos es pot veure la posició de la mitjana nacional en relació amb l'impacte mediambiental d'Audax Renovables.

   

Truca'ns, escriu-nos 
o envia'ns un missatge

Contacta'ns
phone-handsetcrosschevron-down