Entendre la factura de gas natural

Entendre la factura de gas natural
Aquí es detalla la teva comercialitzadora d'energia, en aquest cas som nosaltres: Audax Renovables. Som una companyia que genera energia 100% renovable i comercialitzem electricitat 100% verd i gas natural.
 • CUPS: les sigles CUPS corresponen al Codi Universal del Punt de Subministrament. És un identificador únic d'un punt de subministrament d'energia que consta de 22 caràcters.
 • FACTURA NÚMERO: és un codi compost per 9 dígits que l'empresa atorga a cada factura amb la finalitat d'identificar-la o trobar-la ràpidament.
 • PERÍODE DE FACTURACIÓ: es refereix al període durant el qual s'ha consumit el subministrament objecte d'aquesta factura.
 • DATA FACTURA: és la data en la qual s'emet la factura, per la qual cosa sempre és posterior al període de facturació.
 • ALBARAN Núm.: és un codi compost per 9 dígits que permet al client consultar la seva corba de càrrega a través de la nostra web www.audaxrenovables.com.
 • TARIFA: mostra la referència interna per a reconèixer la tarifa i els preus a aplicar. Pots consultar les teves condicions/costos en el contracte.
 • TARIFA D'ACCÉS: les tarifes d'accés a la xarxa de gas natural es classifiquen en funció del consum anual que efectua cada client.
  • La tarifa RL.1 s'estableix per a usuaris amb un consum inferior a 5.000 kW/h a l'any.
  • La tarifa RL.2 és per a usuaris amb un consum entre 5.000 a 50.000 kW/h a l'any.
  • La tarifa RL.3 s'estableix per a usuaris amb un consum de 50.000 a 100.000 kW/h a l'any.
  • La tarifa RL.4 és aplicada quan es consumeix més de 100.000 kW/h a l'any.
 • PRESSIÓ
 • Ref. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT: és el número de contracte amb l'empresa distribuïdora.
 • DATA FI DE CONTRACTE: és la data en què finalitza el contracte vigent.
 • MODEL CONT./Núm. SÈRIE.

 

En aquest apartat figura el nom i cognoms del titular del contracte juntament amb l'adreça completa del lloc per al qual es contracta l'energia.
 • RAÓ SOCIAL: nom de l'empresa per a la qual es contracta el subministrament o nom i cognoms de la persona que contracta el subministrament.
 • DOMICILI SOCIAL: nom del carrer on se situa el client que contracta el subministrament.
 • DIRECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT: direcció de l'habitatge o local per al qual es contracta el subministrament.
 • LOCALITAT: lloc en el qual es troba l'habitatge o local de qui contracta el subministrament, juntament amb el codi postal i el nom de la província a la qual pertany aquest lloc.
 • COMPONENTS REGULATS: són despeses afegides a la tarifa, en aquest cas de gas, encara que també es paguen en la tarifa de llum, l'import de la qual és establert pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme de forma aliena a les empreses.
 • CIF/NIF TITULAR: codi o Número d'Identificació Fiscal de l'empresa (CIF/NIF) o Document Nacional d'Identitat (DNI) de la persona que contracta el subministrament.

 

 • TERME FIX: representa el cost pel dret de l'usuari a la disponibilitat d'una quantitat determinada de gas i s'estableix en funció de la tarifa contractada. Aquest terme és fix i no depèn del consum de gas realitzat, per la qual cosa constitueix el cost mínim de la instal·lació quan no hi ha consum (exceptuant lloguers o impostos).
 • TERME VARIABLE: és el consum de gas realitzat durant el període de facturació, mesurat en kW/h (quilowatts hora). El consum real s'ha mesurat per part de la companyia subministradora en m3 (metres cúbics) de gas, obtenint la conversió entre metres cúbics i kW/h segons el factor indicat en la pròpia factura.
 • IMPOST ESPECIAL SOBRE HIDROCARBURS: és un impost d'hidrocarburs que s'aplica sobre el gas natural. Va ser aprovat per la Llei 15/2012 de 27 de desembre, de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica, a partir de l'1 de gener de 2013.
 • CÀNON_IRC GAS: aquest terme apareix en alguns contractes i fa referència a la repercussió dels costos d'instal·lació als propietaris d'una Comunitat de Propietaris.
 • LLOGUER D'EQUIP: el comptador pot ser de lloguer o de propietat. Generalment està en règim de lloguer, per la qual cosa el client paga mensualment l'import que correspongui. Sobre la Base Imposable, la suma de tots ells, s'aplica l'IVA (21%).
 • CAIXA/BANC: la teva entitat bancària on tens domiciliada la factura.
 • IMPORT: la quantitat exacta que has d'abonar i que apareix indicada en l'apartat “Total factura”.
 • DATA CÀRREC: és la data en la qual es farà el càrrec de la teva factura

Les lectures fan possible conèixer la quantitat de gas natural consumit.
El consum es calcula amb la diferència dels m3 de gas entre totes dues lectures (actual i anterior) i el resultat es converteix en una altra mesura d'energia: el kW/h. Aquesta transformació rep el nom de coeficient de conversió. El consum en kW/h resultant d'aquesta conversió és el número que apareix citat en “Detalls de facturació” com a “Terme variable”.

En aquest apartat Audax Renovables mostra el consum de m3 dels últims 14 mesos.
En compliment de la legislació vigent i, per a la resolució alternativa de litigis, Audax Renovables consta adherida al sistema arbitral de consum. Pots consultar més informació en el següent enllaç.
 • REFERENCIA CONTRACTE D'ACCÉS: si ja ets client de Audax Renovables i tens algun tipus de problema amb el teu subministrament o avaria has de contactar amb la teva Distribuïdora proporcionant la teva “referència contracto d'accés” que fa al·lusió al número de contracte del subministrament.
 • TELÈFON AVARIES: en cas d'avaria tècnica relacionada amb el subministrament. Per exemple: corts, baixades de tensió, problemes amb el comptador, entre altres. Pots contactar al telèfon gratuït de la teva distribuïdora, responsable de garantir la qualitat del subministrament.
 • EMPRESA DISTRIBUÏDORA: és la xarxa que porta l'energia des dels centres de producció fins al consumidor final.
 • INFORMAR LECTURES: mitjançant aquest telèfon pots informar de les lectures del teu comptador, en el cas que aquest no estigui accessible per a la seva lectura. Les distribuïdores són les encarregades de la qualitat del subministrament i de realitzar les lectures d'aquests comptadors.

En Audax Renovables disposem d'un departament d'atenció al client propi i intern que t'atendrà de dilluns a divendres de 7:00h a 22:00h ininterrompudament mitjançant aquestes vies:

Email d'atenció al client: info@audaxrenovables.com
Telèfon gratuït d'atenció al client: 900 82 80 06
Segueix-nos en les nostres xarxes socials: 

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- LinkedIn