Entendre la factura de la llum

 Entendre la factura de la llum
Aquí es detalla la teva comercialitzadora d'energia, en aquest cas som nosaltres: Audax Renovables. Som una companyia que genera energia 100% renovable i comercialitzem electricitat 100% verd i gas natural.
 • CUPS: el CUPS és com la "matrícula" del teu subministrament. Aquestes sigles signifiquen Codi Universal del Punt de Subministrament i és un identificador únic que consta de 22 caràcters.
 • FACTURA NÚMERO: és un codi compost per 9 dígits que l'empresa atorga a cada factura amb la finalitat d'identificar-la o trobar-la ràpidament.
 • PERÍODE DE FACTURACIÓ: es refereix al període durant el qual s'ha consumit el subministrament objecte d'aquesta factura.
 • DATA FACTURA: és la data en la qual s'emet la factura, per la qual cosa sempre és posterior al període de facturació.
 • ALBARAN Núm.: és un codi compost per 9 dígits.
 • COMPTADOR: és un codi compost per 9 dígits que la distribuïdora atorga a cada comptador amb la finalitat d'identificar-lo ràpidament.
 • IMPORTI TARIFA ACCÉS: la Tarifa d'Accés comporta l'import que la comercialitzadora, en aquest cas Audax Renovables, paga a la Distribuïdora pel transport del subministrament i altres despeses. També es coneix com ATR (Accés de Tercers a la Xarxa).
 • TARIFA: mostra la referència interna per a reconèixer la tarifa i els preus a aplicar. Pots consultar les teves condicions/costos en el contracte.
 • DATA FI DE CONTRACTE: és la data en què finalitza el contracte vigent.
 • POTÈNCIA: per a saber quina potència tens contractada has de mirar en el contracte o bé en la factura d'electricitat, on trobaràs un apartat indicant la potència contractada.
 • Ref. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT: és el número de contracte amb l'empresa Distribuïdora corresponent al teu subministrament.
 • TARIFA D'ACCÉS: la tarifa d'accés ve determinada per la potència contractada.  


  Si ets un pis, una casa o un local comercial és probable que la teva tarifa sigui la 2.0TD. La Tarifa 2.0TD té tres períodes de consum i dos períodes de potència contractada.

  Si ets una empresa petita o mitjana és probable que la teva tarifa sigui una 3.0TD. Aquesta tarifa es divideix en 6 períodes, amb 6 preus de potència i 6 d'energia diferents.

  Si ets una gran empresa és probable que la teva tarifa sigui una 6.1TD. Aquesta tarifa es divideix en 6 períodes, amb 6 preus de potència i 6 d'energia diferents.  

  Si ets un indústria amb grans necessitats energètiques és probable que la teva tarifa sigui una 6.2TD o una 6.3 TD o una 6.4TD. Aquestes tarifes es divideixen en 6 períodes, amb 6 preus de potència i 6 d'energia diferents.

 • IMPORTI TARIFA D'ACCÉS POTÈNCIA: és l'import que cobra la distribuïdora per l'ús de les xarxes de transport i distribució associat al final de potència.
 • IMPORTI TARIFA D'ACCÉS ENERGIA: és l'import que cobra la distribuïdora per l'ús de les xarxes de transport i distribució associat al final d'energia.
En aquest apartat figura el nom i cognoms del titular del contracte juntament amb l'adreça completa del lloc per al qual es contracta l'energia.
 • RAÓ SOCIAL: nom de l'empresa per a la qual es contracta el subministrament o nom i cognoms de la persona que contracta el subministrament.
 • DOMICILI SOCIAL: nom del carrer on se situa el client que contracta el subministrament.
 • DIRECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT: direcció de l'habitatge o local per al qual es contracta el subministrament.
 • LOCALITAT: lloc en el qual es troba l'habitatge o local de qui contracta el subministrament, juntament amb el codi postal i el nom de la província a la qual pertany aquest lloc.
 • COMPONENTS REGULATS: són despeses afegides a la tarifa, en aquest cas elèctrica, encara que també es paguen en la tarifa del gas. Aquest import és establert pel Govern de manera aliena a les empreses, no obstant això, totes han d'aplicar-lo per igual a les seves tarifes. Aquests components, el preu dels quals regula el Govern són: la Tarifa d'accés, el Lloguer d'equips (com el comptador) i els impostos que es paguen en la factura elèctrica, l'Impost sobre l'electricitat (IE) i l'IVA. El Govern publica la quantitat a la qual ascendeixen aquests Components Regulats en el BOE.
 • CIF/NIF TITULAR: codi o Número d'Identificació Fiscal de l'empresa (CIF/NIF) o Document Nacional d'Identitat (DNI) de la persona que contracta el subministrament.

En el detall de facturació es mostra el Terme de potència, el Terme d'energia, l'Impost sobre l'electricitat i el Lloguer d'equips.

Sobre la Base Imposable, composta per la suma d'aquests detalls, s'aplica l'IVA. 

 • EL TERME DE POTÈNCIA és el preu a pagar per la potència que tens contractada amb la companyia de subministrament elèctric i no pel consum. La potència contractada es cobra hi hagi consum o no, perquè es paga per la disposició d'energia per al consumidor. També se'n diu Terme fix o Terme de facturació de potència.
 • EL TERME D'ENERGIA és el que es paga per l'energia consumida. Es troba multiplicant el preu en euros per quilowatt-hora (€/kWh) per l'energia que s'ha consumit en un període concret (dada que figura en el comptador). També es coneix com a Terme variable, Terme de facturació d'energia o Terme de consum.
 • L'IMPOST SOBRE L'ELECTRICITAT I LLOGUER D'EQUIPS és un dels impostos especials establert sobre consums específics i fixat per l'Estat, en aquest cas, sobre el consum elèctric. Per tant, la forma de calcular la quantia a pagar ve definida per una norma tributària, aplicant-se el 4,864% de la base imposable incrementat en un 5,113% per l'efecte del desaparegut recàrrec destinat a la mineria del carbó (en la factura 1,05113). Aquest impost sobre l'electricitat forma part dels Components regulats que estipula el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. L'equip de mesura pot ser de lloguer o de propietat. Generalment està en règim de lloguer, per la qual cosa el client paga mensualment l'import que correspongui. El lloguer de l'Equip de Mesura és un dels Components regulats per als quals el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme fixa un preu que totes les companyies elèctriques han de cobrar als seus clients. Aquesta quantia ha de ser pagada en cada factura mensual. El Ministeri pot modificar el cost dels Components Regulats cada trimestre i apareix publicat en el Boletín Oficial del Estado. L'import pel lloguer del comptador és una quantitat que se suma també al subtotal de la factura, i que, juntament amb l'anterior, el client ha d'abonar periòdicament a l'empresa subministradora que és qui li facilita aquest equip.
 • CAIXA/BANC: la teva entitat bancària on tens domiciliat el pagament de la factura.
 • IMPORT: la quantitat exacta que has d'abonar i que apareix indicada en l'apartat “Total factura”.
 • DATA CÀRREC: És la data en la qual es farà el càrrec de la teva factura.

Les Lectures fan possible conèixer la quantitat d'electricitat mesurada i reflectida en el comptador o equip de mesura, i és d'acord a aquesta dada com es realitza la facturació.

La taula de "Lectures" aporta també altres dades:

 • LECTURAL ACTUAL: es realitza en la data en què finalitza el període de consum d'aquesta factura.
 • LECTURA ANTERIOR: és la lectura realitzada en la fi del període de facturació passat, per la qual cosa a partir de llavors comença a comptabilitzar el consum actual.
 • CONSUM: el consum corresponent al període de facturació actual el sabem restant a la dada de la “Lectura actual” la dada de la “Lectura anterior”.

El tipus d'energia facturada a tots els clients és energia activa, encara que depenent del seu consum i del tipus de comptador també es pot facturar energia reactiva i/o registres de potència màxima.

En aquest apartat Audax Renovables mostra el consum d'energia dels últims 14 mesos.

●    IMPOSTOS APLICATS: l'anomenat Impost sobre l'electricitat (IE) i l'IVA, conformen la quantia d'aquests impostos.
●    COST DE PRODUCCIÓ D'ELECTRICITAT I MARGE DE COMERCIALITZACIÓ: aquest import cobreix els costos de producció de l'electricitat que tenen les centrals elèctriques i d'altra banda el benefici que li queda a l'empresa comercialitzadora.

 • COSTOS REGULATS
 • INCENTIUS A les ENERGIES RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS
 • COST DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT

ALTRES COSTOS REGULATS (inclosa l'anualitat del dèficit). Als imports indicats en el diagrama ha d'afegir-se, si escau, el lloguer d'equips.

En compliment de la legislació vigent i, per a la resolució alternativa de litigis, Audax Renovables consta adherida al sistema arbitral de consum. Pots consultar més informació en el següen enllaç.
 • REFERENCIA CONTRACTE D'ACCÉS: si ja ets client de Audax Renovables i tens algun tipus de problema amb el teu subministrament o avaria has de contactar amb la teva Distribuïdora proporcionant la teva “referència contracto d'accés” que fa al·lusió al número de contracte del subministrament.
 • TELÈFON AVARIES: en cas d'avaria tècnica relacionada amb el subministrament. Per exemple: corts, baixades de tensió, problemes amb el comptador, entre altres. Pots contactar al telèfon gratuït de la teva Distribuïdora, responsable de garantir la qualitat del subministrament.
 • EMPRESA DISTRIBUÏDORA: és la responsable de la xarxa que porta l'energia des dels centres de producció fins al consumidor final

En Audax Renovables disposem d'un departament d'atenció al client propi i intern que t'atendrà de dilluns a divendres de 9:00h a 17:30h ininterrompudament mitjançant aquestes vies:

Email d'atenció al client: info@audaxrenovables.com
Telèfon gratuït d'atenció al client: 900 82 80 06
Segueix-nos en les nostres xarxes socials:
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- LinkedIn

Audax Renovables et facilita informació sobre el sistema elèctric. A continuació, apareixen dos gràfics circulars amb informació sobre l'origen de l'electricitat. L'energia elèctrica que se subministra és la mateixa que la que proveeix als teus veïns i altres consumidors. Fa referència a la unificació i nacionalització per part del govern de la xarxa de transport d'energia elèctrica, que garanteix el mateix servei i la mateixa qualitat de l'energia independentment de l'empresa amb la qual contractis l'electricitat.

L'objectiu d'aquesta secció és que puguis comparar de forma visual els percentatges usats de cada font energètica per a la mescla de producció del sistema elèctric espanyol, i, al mateix temps, la diferència d'aquests percentatges per a la composició de la mescla de l'energia de Audax.

 • En el primer gràfic titulat “Mescla de Producció en el sistema elèctric espanyol” es veuen les diferents fonts d'energia que componen aquesta mescla i el percentatge de cadascuna d'elles.
 • El segon gràfic titulat “Mescla Comercialitzador Audax Renovables” mostra també els percentatges de cada tipus d'energia que componen la mescla, en aquest cas de l'energia de l'empresa Audax.
La taula és la base dels dos gràfics ja que mostra l'origen de l'energia que consumim. Segons les dades de la Xarxa Elèctrica d'Espanya el nostre país porta entorn d'una dècada exportant més energia de la que importa, encara que aquest percentatge és sota.

En aquest apartat es visualitzen dos gràfics: el primer mostra les Emissions de diòxid de carboni, mentre que el segon assenyala els residus radioactius d'Alta Activitat. En tots dos casos es pot veure la posició de la mitjana nacional en relació a l'Impacte mediambiental.
Ara ja podràs consultar la teva factura de la llum i entendre cadascun dels seus components.

 Mix Energètic de Audax: Únicament comercialitzem energia elèctrica procedent de fonts 100% renovables

Mix Energètic de Audax: Únicament comercialitzem energia elèctrica procedent de fonts 100% renovables